Polityka Prywatności & Cookies

 
 

Polityka Prywatności JPM Marketing. Agencja interaktywna Sp. z o.o.

§1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest JPM Marketing. Agencja interaktywna Sp. z o.o., NIP: 1132929868, REGON: 366532957, KRS: 0000662716, z siedzibą 00-838 Warszawa, Prosta 70, tel: +48 884 888 402, e-mail: [email protected]
 4. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się:
  • mailowo, na adres: [email protected]
  • drogą pocztową na adres: Prosta 70, 00-838 Warszawa
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
 2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 4. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z grupy kapitałowej Administratora oraz partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika - podczas obsługi zapytania / zamówienia- drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail do kontaktu,
  • adresy IP,
  • adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług Administratora.
 2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 3. Na stronie internetowej działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym serwisem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 5. W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies – szczegóły w Polityce Cookies. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 50 miesięcy.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 9. Więcej o plikach cookies: Polityka cookies
 10. Remarketing
  W celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam, Administrator wykorzystuje:
  • funkcję remarketingu Google Ads, w tym Google Sponsored Promotions i innych formatów Google, dzięki czemu wyświetlane są reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie zachowania użytkownika na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Google proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies
  • funkcję retargetingu Facebook Ads, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na stronie wyświetla reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Facebook proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies
  • We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: [email protected]
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

§6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
 6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Polityka Cookies JPM Marketing. Agencja interaktywna Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Cookies jest dokumentem regulującym zasady oraz procedury zarządzania i administrowania Plikami Cookies na Urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu.
 2. Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest art. 176 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zmianami).

§2 Definicje

Określenia i skróty użyte w Polityce cookies oznaczają:

 1. https://www.jpmmarketing.pl
 2. Operator Serwisu – właściciel Serwisów, którym jest firma JPM Marketing. Agencja interaktywna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ulicy Prosta 70; adres strony internetowej: www.jpmmarketing.pl; adres e-mail: [email protected]; REGON: 366532957, NIP: 1132929868, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000662716.
 3. Pliki Cookies –  tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Użytkownik Serwisu – oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej Serwisu przegląda jego zasoby.
 5. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

§3 Zakres zbieranych informacji i operator zgromadzonych danych w plikach cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu

§4 Cel wykorzystywania danych z plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki internetowej;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

§5 Typy i rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzajowe Pliki cookies:
  • Niezbędne - Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w Serwisie i korzystanie z wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do niektórych jego treści.
  • Wydajnościowe -  związane z poprawą wydajności, gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, np. które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron, z jakiego kraju czy regiony odwiedza Serwis. Wszystkie zbierane w ten sposób informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia działania Serwisu oraz do  celów statystycznych.
  • Funkcjonalne - umożliwiają Serwisowi zapamiętanie dokonywanych przez Użytkownika Serwisu wyborów i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i prezentacji treści).,, mogą być również używane do zapamiętywania poczynionych zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów Serwisu, które można dostosować.

§6 Przechowywania i możliwość usunięcia Plików Cookies

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§7 Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystko o ciasteczkach lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.